Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu opracowań z zakresu urbanistyki oraz planowania przestrzennego. Posiadamy bogate doświadczenie obejmujące przygotowanie dokumentów określających politykę przestrzenną gmin – strategii rozwoju przestrzennego gminy, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Wykonujemy także opracowania planistyczne o charakterze specjalistycznym – plany dla terenów eksploatacji surowców, obszarów lokalizacji elektrowni wiatrowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej Zajmujemy się doradztwem w zakresie dokumentów o charakterze operacyjnym.

Nasza oferta obejmuje:

  • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Opinie oraz ekspertyzy urbanistyczne
  • Gminne ewidencje zabytków
  • Programy opieki nad zabytkami