W ramach opracowań planistycznych wykonujemy analizy systemów zieleni w mieście, w tym także dla potrzeb miast uzdrowiskowych. Przygotowujemy opracowania z zakresu projektowania terenów zieleni, w szczególności zieleni publicznej w miastach. Wykonane przez nas projekty ochrony i kształtowania krajobrazu stanowią ważne uwarunkowanie planowania nowych inwestycji w otwartym krajobrazie często przesądzając o ich lokalizacji.

Nasza oferta obejmuje:

  • Studium walorów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu
  • Inwentaryzacja terenów zieleni
  • Koncepcje zagospodarowania terenów zieleni
  • Analizy przedprojektowe
  • Projekty obiektów architektury krajobrazu